ВЛЕЧЕНИ ПАТНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ
Патнички вагони
MZ passenger car МЖ Транспорт АД располага со
35 патнички вагони
Спални вагони

MZ sleeping car МЖ Транспорт АД располага со
17 спални вагони

Кушет вагони

MZ couchettes car МЖ Транспорт АД располага со
21 кушет вагони

Ресторан и бифе вагони
MZ buffet car МЖ Транспорт АД располага со
1 ресторан вагон
 
Владимир © 2008