ТИПОВИ НА ПЛАТО ТОВАРНИ ВАГОНИ
Sggrss-80
MZ cargo carSggrss-80
Изразено модереa рамна товарна платформа со заеднички стожер во средина на три двојни Axel платформи тип Y 25 Ls
Корисна должина 27,669 m, максимална носивост е 107 t, максимална брзина 100/120 km/h.
Намена за превоз и транспорт на 10', 20', 30' и 40' контејнери.
photoкликни на сликата за карактеристики во PDF формат
Kgs-z
MZ cargo carKgs-z 21 65 332 9 031-0
Двоосовинска платформа вагон од серија Kgs-z UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 12.4 m, квадратура 34.0 m2, тежина 13.0-13.5 t, носивост 18.5-26.5 t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на контејнери и паковани терети или терети во парчиња на која не и е потреба заштита од атмосверско влиание.
Трнови за укрутување и осигурување на теретот или врзување на покривач за атмосверска заштита и клинови за носење на контејнери.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Regs-z
MZ cargo carRegs-z 31 65 392 4 068-9
Четвороосовинска платформа вагон од серија Regs-z UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 18.86 m, квадратура 51.1 m2, тежина xx t, носивост 40-56 t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на контејнери и паковани терети или терети во парчиња на која не и е потреба заштита од атмосверско влиание.
Трнови за укрутување на теретот и ушици за осигурување на теретот или врзување на покривач за атмосверска заштита.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Rms-wz

MZ cargo car Rms-wz 81 65 392 6 000-9
Четвороосовинска отворен вагон од тип Rms-wz серија 392, UIC, реконструиран 12-2004 год. во Колска - Велес од тип Gas.
Корисна должина 15.5 m, кубатура 16.12 m3, подна површина 40.30 m2, тежина 18.7 t, носивост S: A 45.0 t - B,C 53.0-60 t, максимална брзина до 100 km/h.
Отворен товарен вагон првенствено наменет за превоз на метални лимови во котури и разни терети на кој не им е потребна атмосверска заштита,

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Regnss-z (K)
MZ cargo car Regnss-z (K) DejanRegnss-z (K) 31 65 392 8 005-7
Четвороосовинска платформа вагон од серија Regs-z RIV произведен 2010 год. во Гоша.
Корисна должина 18.50 m, квадратура 49.4 m2, тежина 26 t, носивост S: A 39.0 t, B 47.0 t, C 57.0 t, D 55.0 t; SS: A 39.0 t, B 47.0 t, C 55.0 t, D 55.0 t, должина преку одбојници 19,90 m, максимална брзина до 120 km/h.
Намена за превоз на контејнери и паковани терети или терети во парчиња на која не и е потреба заштита од атмосверско влиание.
Трнови за укрутување на теретот и ушици за осигурување на теретот или врзување на покривач за атмосверска заштита.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Rgs-z
MZ cargo car Rgs-z 31 65 394 4 064-0
Четвороосовинска платформа вагон од серија Rgs-z UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 19.50 m, квадратура 48.8 m2, тежина xx t, носивост 41-57 t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на контејнери и паковани терети или терети во парчиња на која не и е потреба заштита од атмосверско влиание.
Трнови за укрутување на теретот и ушици за осигурување на теретот или врзување на покривач за атмосверска заштита.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Rgns-z
MZ cargo car Rgns-z 31 65 372 0 015-6
Четвороосовинска платформа вагон од серија Rgns-z RIV произведен 2011 год. во фабриката ТЖВ Гредељ ДОО – Загреб .
Корисна должина xx.xx m, вкупна долзина 19,90 m квадратура 50.0 m2, тежина 22.37 t, носивост носивост S: A 41.6 t, B 49.6 t, C 57.6 t, D 67.6 t; максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на контејнери и паковани терети или терети во парчиња на која не и е потреба заштита од атмосверско влиание.
Трнови за укрутување на теретот и ушици за осигурување на теретот или врзување на покривач за атмосверска заштита.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Rmms-z
MZ cargo carRmms-z 81 65 395 9 011-6
Четвороосовинска платформа вагон од серија Rmms-z UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 12.78 m, квадратура 35.2 m2, тежина 18.260 t, носивост 45.5-53.5 t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на паковани терети или терети во парчиња на која не и е потреба заштита од атмосверско влиание.
Трнови за укрутување на теретот и осигурување или врзување на покривач за атмосверска заштита.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Rmmos-wz

MZ cargo car Rmmos-wz Rmmos-wz 81 65 397 9 019-5
Четвороосовинска отворен вагон од тип Rmos-wz серија 397, UIC, реконструиран 12-2004 год. во Колска - Велес од тип Eas-z.
Корисна должина xx.x m, кубатура xx.xx m3, подна површина 36.3 m2, тежина 18.0-20.0 t, носивост S: A 45.5 t, B 51.5 t, C 53.5 t, должина преку одбојници 14,04 m, максимална брзина до 100 km/h.
Отворен товарен вагон првенствено наменет за превоз на метални лимови во котури и разни терети на кој не им е потребна атмосверска заштита,

photoкликни на сликата за поголема фотографија
Sgs-z
MZ cargo carSgs-z 31 65 454 0 005-3
Четвороосовинска платформа вагон од серија Sgs-z UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 19.2 m, квадратура 52.0 m2, тежина 24.3 t, носивост 39.5-55.5 t, максимална брзина до 100 km/h.
Намена за превоз на контејнери и паковани терети или терети во парчиња на која не и е потреба заштита од атмосверско влиание.
Трнови за укрутување на теретот и осигурување или врзување на покривач за атмосверска заштита
photoкликни на сликата за поголема фотографија
Uaai-tz
MZ cargo car 31 65 099 7 101-6
Дванаесетосовинска платформа вагон од серија Uaai-tz UIC произведен 19xx год. во xx - xx
Корисна должина 0.0 m, квадратура 0.0 m2, тежина 72 t, носивост 120-160 t, максимална брзина до 60 km/h, со ознака RIV за меѓународен транспорт.
Намена за превоз на специјални пратки со голема тежина и димензии. Со кабина за особи во пратња на теретот.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
DDam
MZ cargo car51 65 97-10 001-1
Троовинска двоспратна платформа за превоз на патнички автомобили од серија DDam UIC произведен 19xx год. ревизија 27-06-2001.
Корисна должина 24.90 m, тежина 20 t, носивост 120-160 t, максимална брзина до 120 km/h.
photoкликни на сликата за поголема фотографија
 
Владимир © 2008