Header image
 
 

ВЛЕЧНИ КАПАЦИТЕТИ
Дизел локомотиви
MZ diesel locomotives МЖ Транспорт АД располага со 12 локомотива EMD GMC тип МЖ 661.
Целокупниот возен парк на 661 е 21 локомотива кои чекаат на обнова.
Во возниот парк на МЖ Транспорт постојат три подсерии од 661 и тоа 100, 200, 400.
Дизел маневарски локомотиви
MZ shunt diesel locomotives МЖ Транспорт АД располага со 8 дизел маневарски локомотиви.
Постои разновидност во типовите на маневарските локомотиви со серија МЖ 642, 643, 667, 732, 734 и 621.
Потребно е нивно унифицирање а со тоа и полесно и поекономично одржување.
Електро локомотиви
MZ electric  locomotives МЖ Транспорт АД располага со 16 електро локомотиви, од кои 8 комада серија 441, 3 теристорски од серија 442, 3 комада од серија 461 и 2 комада од серијата 462.
Во наредниот период би требало да се постигне нивна комплетна тиристоризација со што би се подобриле влечните карактеристики и намалена потрошувачка.
 
Владимир © 2008