ВЛЕЧНИ КАПАЦИТЕТИ
Дизел моторни возови

MZ DMU МЖ Транспорт АД располага со 4 гарнитури ДМВ тип 712.
Во тек е репарација на уште 1 гарнитура, од вкупно 12-те гарнитури.
Нивната економичност наметнува зголемен број на истите во локалниот сообраќај нарочно на делниците Скопје - Кочани и Скопје - Кичево

Електромоторни возови

MZ EMU МЖ Транспорт АД располага со 4 гарнитури ЕМВ тип 412.
Во моментов се во употреба 2 гарнитури, додека останатите чекаат репарација.
Овие електро моторни гарнитури оперираат низ Коридор X

 
Владимир © 2008