Header image
 
 

CITY STAR
Понуда

CITY STAR понуда

1.1. ОПIIШТИ ОДРЕДБИ

Во периодот од 11.12.2011 година до 08.12.2012 година, во сообраќајот помеѓу Македонија - Австрија, Македонија - Словенија, Македонија - Чешка и Македонија - Словачка за превоз на патници во одење и враќање се применува посебна понуда "CITY ЅТАR" по која ќе ce издаваат возни билети по паушална возна цена, која ги вклучува повластиците за пругите на железниците - учеснички во сообраќајот. Понудата „CITY STAR" Македонија - Хрватска е според посебни услови дадени во Тарифата.

1.2. КОРИСНИЦИ
Поединечни патници и повеќе патници кои патуваат заедно во одење и враќање, но најмнигу до пет возрасни лица и едно дете можат да ја користат оваа понуда. Две деца (од 4 до 12-годишна возраст) се сметаат како еден возрасен патник. Превоз на кучиња не е дозволен.

1.3. ПОДРАЧЈЕ HA ВАЖНОСТ
Од сите железнички станици во PM за станиците на ОББ, СЖ, ЧД, ЗССК и обратно, возни билети за одење и враќање можат да се издаваат преку разни гранични премини на железниците-учеснички во сообраќајот. Патувањата по подолг (заобиколен) превозен пат се дозволени доколку се вршат во насока на целта на патувањето.

1.4. ЦЕНИ
Поединечни патиници Цените на возните билети за поединечни возрасни патници, утврдени зависно од растојанието во одење и враќање и во транзит преку пругите на Србија, Унгарија Хрватска, Словенија, и Словачка се дадени во приложените таблици. За деца (од 4 до 12-годишна возраст) кои патуваат сами cе пресметува половина цена (соодветната цена се множи со коефициент 0,50). Сопатници Ако се издава возен билет за повеќе патници кои патуваат заедно, од таблицата се зема соодветната цена само за еден возрасен патник. Возната цена за сопатниците се пресметува на следниов начин: - за возрасни сопатници (најмногу 4 лица) се пресметува половина цена (соодветната цена се множи со коефициент 0,50); - за дете на сопатникот (од 4 до 12-годишна возраст) се пресметува четвртина од цената (соодветната цена се множи сo коефициент од 0,25); Кај така добиените возни цени се земаат предвид само првите две децимални места, износот се множи сo службениот курс за еврото и се заокружува на еден денар нагоре.

1.5. ВОЗОВИ, ДОДАТОЦИ
Возните билети се издаваат за превоз во 1. и 2. тарифна класа за сите возови без пресметување и наплата на додатокот на цените за EURO CITY возовите.

1.6. P0K HA ВАЖНОСТ
Возните билети важат еден месец за патување во сите денови.

1.7. ПРЕМИНУВАЊЕ ВО ПОВИСОКА КЛАСА
За преминување од 2. во 1. класа се наплатува разлика меѓу цените на овие две класи. За преминување од 2. во 1. класа само за патување во одење или само за патување во враќање се пресметува и наплатува половина разлика меѓу цените за 1. и 2. класа. Преминувањето на поединечен (поединечни) патник (патници) од 2. во 1. класа не е -дозволено кај возните билети за повеќе лица.

1.8. ПРЕКИН HA ПАТУВАЊЕТО
Прекинувањата на патувањето не се дозволени во рамките на рокот на важноста на возниот билет.

1.9. ВРАЌАЊЕ HA ВОЗНАТА ЦЕНА
За делумно неискористените возни билети не ce врши враќање на возната цена.

ИЗВРШНИ ОДРЕДБИ

1.10. Испраќањето cc врши директно со меѓународни купонски белици.

1.11. Отправувањето на повеќе лица кои патуваат заедно се врши сo издавање на еден возен билет за сите патници. Ha билетот, во рубриката "Посебни забелешки" се наведува бројот на возрасните и бројот на децата, и тоа одвоено сo коса црта. Ce запишува скратеницата "Е" за возрасни лица и "К" за деца (на пример: за отправување три возрасни и две деца во оваа рубрика се запишува: 3Е/2К).

1.12. Ha кориците со преправа отпечатениот рок на важност на "1 месец".

1.13. Ha купонската белица за меѓународен сообраќај се запишуваат имињата на отправната и упатната станица, a во рубриката "Виа" наместо превозен пат се запишува:
- " uber Serbien, Ungarn and Slowakei " или
- " uber Serbien, Kroatien, Slowenien".

1.14. Во рубриката "Основ" cе запишува "City star MZ-OBB или MZ-SZ или MZ-CD или MZ-ZSSK".

Таблица 1- Австрија
tr>
ВОЗНИ ЦЕНИ CITY STAR ЗА АВСТРИЈА ВО ТРАНЗИТ ПРЕКУ СРБИЈА И УНГАРИЈА
  ЗОНИ OBB
зона 1

од 1 до 70 км

зона 2

од 71 до 350 км.

зона 3

од 351 км. и повеќе

зони МЖ Транспорт класа класа класа
2 1 2 1 2 1
евра евра евра
зона 1 до 100 км. 96.70 144.00 124.00 185.50 150.40 224.70
зона 2 од 101 км и повеќе 105.70 157.50 133.00 199.00 159.40 238.20
ВОЗНИ ЦЕНИ CITY STAR ЗА АВСТРИЈА ВО ТРАНЗИТ ПРЕКУ СРБИЈА ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА
  ЗОНИ OBB
зона 1

од 1 до 70 км

зона 2

од 71 до 350 км.

зона 3

од 351 км. и повеќе

зони МЖ Транспорт класа класа класа
2 1 2 1 2 1
евра евра евра
зона 1 до 100 км. 141.50 209.60 168.80 251.10 195.20 290.30
зона 2 од 101 км и повеќе 150.50 223.10 177.80 264.60 204.20 303.80
Таблица 2 - Словенија
ВОЗНИ ЦЕНИ CITY STAR ЗА СЛОВЕНИЈА ВО ТРАНЗИТ ПРЕКУ СРБИЈА И ХРВАТСКА
  ЗОНИ ZS
зона 1

од 1 до 100 км

зона 2

од 101 км. и повеќе

зони МЖ Транспорт класа класа
2 1 2 1
евра евра
зона 1 до 100 км. 119.80 177.10 131.80 195.10
зона 2 од 101 км и повеќе 128.80 190.60 140.80 208.60
Таблица 3 - Чешка
ВОЗНИ ЦЕНИ CITY STAR ЗА ЧЕШКА ВО ТРАНЗИТ ПРЕКУ СРБИЈА, УНГАРИЈА И СЛОВАЧКА
  ЗОНИ CD
зона 1

од 1 до100 км

зона 2

од 101 до 300 км.

зона 3

од 301 км. и повеќе

зони МЖ Транспорт класа класа класа
2 1 2 1 2 1
евра евра евра
зона 1 до 100 км. 126.00 186.50 148.00 223.50 167.00 245.50
зона 2 од 101 км и повеќе 135.00 200.00 157.00 237.00 176.00 259.00
ВОЗНИ ЦЕНИ CITY STAR ЗА ЧЕШКА ВО ТРАНЗИТ ПРЕКУ СРБИЈА ХРВАТСКА, СЛОВЕНИЈА И АВСТРИЈА
  ЗОНИ CD
зона 1

од 1 до 70 км

зона 2

од 71 до 350 км.

зона 3

од 351 км. и повеќе

зони МЖ Транспорт класа класа класа
2 1 2 1 2 1
евра евра евра
зона 1 до 100 км. 210.20 311.30 232.20 348.30 251.20 370.30
зона 2 од 101 км и повеќе 219.20 324.80 241.20 361.80 260.20 383.80
Таблица 4 - Словенија
ВОЗНИ ЦЕНИ CITY STAR ЗА СЛОВАЧКА ВО ТРАНЗИТ ПРЕКУ СРБИЈА И УНГАРИЈА
  ЗОНИ ZSSK
зона 1

од 1 до 100 км

зони МЖ Транспорт класа
2 1
евра
зона 1 до 100 км. 107.00 159.50
зона 2 од 101 км и повеќе 116.00 173.00
CITY STAR ЗА ХРВАТСКА ВО ТРАНЗИТ ПРЕКУ СРБИЈА

1. Корисници

- поединечни возрасни патници;
- мали групи (од 2 до 5 лица) и тоа:
најмалку 1 возрасно лице и 1 сопатник без разлика на возраста (освен деца до 6 годишна возраст кои се превезуваат бесплатно);
- најмногу 1 возрасно лице и 4 сопатници без разлика на возраст (освен деца до 6 годишна возраст кои се превезуваат бесплатно);
- деца до 6 години се превезуваат бесплатно во придружба на еден возрасен патник.
- доколку за дете се бара посебно место, во тој случај, детето се смета како да има повеќе од 6 години и се смета како сопатник.
- секој патник (сопатник) може бесплатно да превезе најмногу 2 деца.
- превоз на кучиња не е дозволен.

2. Превозни цени

За пресметување на цените се земаат километарските растојанија и цените од SCIC-NRT (поранешна TCV) на ХЖ и МЖ Транспорт.
За територијата на Македонија цената се пресметува на тој начин, што се зема цената за повратно патување од Тетратката III МЖ (TCV) за бараното растојание и се множи сo коефициент 0,70 (согласно Договорот ХЖ-СЕТ). Ha така добиената цена се применува повластица од 30% (согласно Договорот МЖ Транспорт-ХЖ), значи претходно добиената цена се множи co коефициент 0,70.
Ha истиот начин се пресметува и цената за ХЖ, со тоа што во Ст 15 за Хрватска, цените во таблиците се веќе намалени за 30% (согласно Договорот ХЖ-СЕТ). Значи, на цената за повратно патување, за бараното растојание од Ст 15 за ХЖ се применува повластицата од 30% (согласно Договорот МЖ Транепорт-ХЖ), значи постоечките цени се множат сo коефициент 0,70.
3а транзитната релација преку територијата нa ЖС се користат следниве фиксни цени:
- за 2. класа - 50,00 евра
- за 1. класа- 74,00 евра
Првиот патник ја плаќа полната цена, a секоја следна особа (возрасна или дете од 6 и повеќе години) плаќа 50% од цената на првиот патник.
Дете до 6 години се превезува бесплатно (доколку не се бара одделно место).

3. Посебни одредби

- понудата важи само за повратни патувања;
- рок на важност на возниот билет изнесува 1 месец;
- за делумно неискористените возни билети не се враќа возната цена;
- за преминување од 2. во 1. класа се наплатува разлика меѓу цените на овие две класи може да се изврши само на патничките благајни за целата група.

4. Возни билети

Во билетот, во рубриката „Основ" во К-7 или К-7ел. се запишува „НZ-ЅЕТ, City Star HZ­-MZ".
Рубриката „Повластица .... %" не се пополнува.
Отправувањето на повеќе лица кои патуваат заедно се врши сo издавање на еден возен билет за сите патници. Во рубриката "Посебни забелешки" cе запишува реален број на патници на пример 4/0. Втората бројка е секогаш 0 затоа што децата постари од 6 години се сметаат за возрасни патници.
Пo понудата може да патуваат најмногу 5 лица.

Пример:

Сиопје - Загреб за 5 лица, 2. класа
МЖ Тр.
1 патник плаќа - 3,70 евра
4 сопатници плаќаат - 7,40 евра
ЖС
1 патник плаќа - 50,00 евра
4 сопатници плаќаат -100,00 евра
ХЖ
1 патник плаќа - 30,60 евра
4 сопатници плаќаат - 61,20 евра

Вкупно за наплата - 252,90 евра (секој патник ќе плати no 50,60 евра пресметано во денари според курсната листа на МЖ Транспорт).

PDFпревземи документ во PDF формат
 
Владимир © 2008