Header image
 
 
РАЈКО ЖИНЗИФОВ

Станица

Железничка станица во централниот дел на Македонија во Таорската клисура по течението на реката Вардар на железничкиот коридор X.
Положба од Скопје према Гевгелија на 41.7 km. станица со 3 колосека.
Кординати на станицата 41°47'17.63"N и 21°42'5.91"E
локација
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
Рајко Жинзифов - Rajko Zinzifov
 
Владимир © 2008