Header image
 
 

ТРАНСПОРТ
Патнички
MZ travelАКТИВНОСТИ

Патничкиот сообраќај во прв ред е ефикасноста на јавниот транспорт на патници во домашниот и меѓународниот железнички превоз.

 • Поврзување со железница на градовите во Македонија, со другите урбани центри во Европа и светот.
 • Масивен превоз на патници во приградски и урбаните средини до поголемите градови во Република Македонија и на локалните заедници каде што постои можност и потреба за таков превоз.
 • Превоз на патници со прифатлива цена на потенцијалните корисници за сите социјални структури.
 • Привлекување на транзитен сообраќај меѓу Западна Европа и југозападен Балкан.
Товарен
MZ cargoАКТИВНОСТИ

Товарниот сообраќај во прв ред е ефикасноста на јавниот транспорт на стока во домашниот и меѓународниот железнички превоз.

 • јавен железнички транспорт
 • јавен превоз на товар во домашниот и меѓународниот железнички превоз и комбинирано
 • други придружни активности од транспорт
 • предавањето на стоката на железничките станици и на други места
 • изнајмување на транспортна опрема
 • вршење на комерцијални посредување во домашниот и меѓународниот пазар
 • техничка инспекција на вагони
 • товарни услуги
 • услуги за маневар и ранжирање
 • поправка и одржување на железничките возила
 
Владимир © 2008